• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       ?u ?i?m ??u t? máy ép bùn trong x? ly n??c th?i c?ng nghi?p

       Hi?n nay, vi?c x? ly n??c th?i trong các nhà máy s?n xu?t ?ang ???c các doanh nghi?p r?t quan tam. Trong ?ó, vi?c s? d?ng các lo?i máy l?c ép bùn x? ly n??c th?i t?i Dazhang s? d?ng c?ng ngh? hi?n ??i ???c ?ng d?ng r?ng r?i trong các ngành s?n xu?t khác nhau.

       Tuy nhiên, hi?n nay các doanh nghi?p còn nhi?u b?n kho?n ??n ?o trong quy?t ??nh ??u t? vào h? th?ng máy ép bùn b?i chi phí ??u t? ban ??u cho các thi?t b? này khá l?n trong khi kh?ng ph?i doanh nghi?p nào c?ng có th? hi?u r? vai trò c?a máy l?c ép bùn mang l?i cho doanh nghi?p c?a mình.

       Bùn th?i c?ng nghi?p t? các nhà máy, khu ch? xu?t, các khu c?ng nghi?p th??ng t?n t?i ? d?ng l?ng, có ch?a hàm l??ng SS là t? 0,2 t?i 5%. Theo ph??ng pháp truy?n th?ng, bùn th?i ? giai ?o?n này th??ng ???c x? ly b?ng cách s? d?ng san ph?i. Bùn ???c ph?i trong th?i gian dài ?? làm bùn kh? l?i ?? chuy?n ti?p t?i các c?ng ?o?n x? ly ti?p theo.

       V?i ph??ng pháp truy?n th?ng này, ??n v? x? ly kh?ng nh?ng t?n th?i gian, nhan c?ng cho c?ng tác n?o vét bùn, ph?i bùn mà còn t?n chi phí cho vi?c thuê xe v?n chuy?n bùn, ??ng th?i gay ? nhi?m m?i tr??ng nghiêm tr?ng.

       S? d?ng máy ép l?c ép bùn x? ly n??c th?i, doanh nghi?p s? gi?i quy?t ???c toàn b? nh?ng b?t c?p nêu trên. D??i ?ay, Dazhang s? gi?i thi?u cho b?n nh?ng ?u ?i?m khi ??u t? h? th?ng máy l?c ép bùn x? ly n??c th?i cho doanh nghi?p:

       Th? nh?t: Ti?t ki?m th?i gian, nhan l?c cho qua trình x? ly bùn th?i

       N?u nh? theo ph??ng pháp truy?n th?ng, ??n v? x? ly n??c th?i c?n s? d?ng m?t l??ng l?n nhan l?c cho c?ng tác n?o vét bùn c?ng nh? c?ng tác ph?i bùn th?i, s? d?ng máy ép bùn, ??c bi?t là??máy l?c ép bùn khung b?n? , c?ng ty, doanh nghi?p s? ti?t ki?m ???c nhan c?ng và th?i gian ?? x? ly bùn th?i.

       Máy ép bùn v?n hành m?t cách hoàn toàn t? ??ng nên ch? c?n t? m?t ??n hai nhan c?ng chuyên ph? trách v?n hành máy

       Th? hai: Ti?t ki?m ???c chi phí cho c?ng tác x? ly bùn th?i

       So v?i kinh phí b? ra m?i l?n thuê nhan c?ng n?o vét bùn, ph?i bùn th?i, thuê xe chuyên ch? bùn th?i ??n n?i ph?i bùn, t?ng kinh phí ban ??u ??u t? cho máy ép bùn s? th?p h?n nhi?u. Nh? v?y, ??n v? s? d?ng s? ti?t ki?m ???c chi phí b? ra cho c?ng tác x? ly bùn th?i.

       Th? ba: Máy ép bùn an toàn v?i ng??i lao ??ng

       X? ly n??c th?i là m?t ngành ph?i ti?p xúc v?i nhi?u hóa ch?t ??c h?i, gay ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a con ng??i. S? d?ng máy ép bùn, ng??i lao ??ng s? tránh ph?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i nh?ng hóa ch?t ??c h?i ?ó.

       Th? t?: Máy ép bùn than thi?n v?i m?i tr??ng

       Máy ép bùn kh?ng ch? là m?t s?n ph?m ?ng d?ng khoa h?c c?ng ngh? tiên ti?n mà còn là m?t s?n ph?m than thi?n v?i m?i tr??ng khi h?n ch? ???c nh?ng tác ??ng c?a bùn th?i ??i v?i m?i tr??ng. V?y nên, khi s? d?ng máy ép bùn, ??n v? s? kh?ng ph?i lo l?ng v? các ??t ki?m tra, thanh tra c?a s? tài nguyên m?i tr??ng v? v?n ?? ? nhi?m m?i tr??ng

       Tr? l?i

       Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体