• <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

 • <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
 • <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

   1. <strike id="6oad9"></strike>
      1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
       <tr id="6oad9"></tr>

       Máy l?c ép bùn khung b?n trong x? ly n??c th?i n?ng nghi?p

       Vi?c s? d?ng các lo?i hóa ch?t t?ng tr??ng, hóa ch?t b?o v? th?c v?t trong ngành n?ng nghi?p hi?n nay khi?n cho v?n ?? x? ky n??c th?i n?ng nghi?p ?ang tr? thành m?t trong nh?ng v?n ?? nóng c?a ngành n?ng nghi?p n??c ta g?n ?ay. Vi?c l?m d?ng hóa ch?t trong n?ng nghi?p gay ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i m?i tr??ng c?ng nh? ?nh h??ng t?i s?c kh?e con ng??i n?u kh?ng ???c x? ly tri?t ??.

       ?? x? ly tri?t ?? v?n ?? n??c th?i c?a ngành n?ng nghi?p, bên c?nh ??u t? vào h? th?ng x? ly n??c th?i ??t tiêu chu?n, các c?p các ngành c?ng c?n chú tr?ng ??u t? các trang thi?t b? tiên ti?n, thay th? nh?ng ph??ng pháp truy?n th?ng trong x? ly n??c th?i nh? ??u t? vào máy ép bùn các lo?i trong ?ó có máy ép bùn khung b?n

       Tính ch?t ngu?n n??c th?i ngành n?ng nghi?p

       Ngu?n n??c th?i n?ng nghi?p r?t nguy hi?m. Trong n??c th?i n?ng nghi?p có ch?a hàm l??ng nh?ng hóa ch?t ??c h?i có t? các ch?t b?o v? th?c v?t hay thu?c tr? sau. Trong nh?ng n?m g?n ?ay, vi?c l?m d?ng các lo?i thu?c b?o v? th?c v?t c?ng nh? thu?c tr? sau khi?n cho ngu?n n??c th?i t? ngành n?ng nghi?p tr? nên nguy h?i h?n bao gi? h?t.

       H?u h?t nh?ng hóa ch?t có trong các thu?c b?o v? th?c v?t ??u ??c h?i, ??c bi?t là clo h?u c? có ??c tính cao ??i v?i con ng??i c?ng nh? gay nguy h?i ??i v?i m?i tr??ng. Bên c?nh ?ó, ngu?n n??c th?i t? ngành ch?n nu?i n?ng nghi?p ch?a hàm l??ng l?n các ch?t gay ? nhi?m m?i tr??ng nh? các lo?i mu?i, các ch?t h?u c?, các vi khu?n,..

       Các ph??ng pháp x? ly n??c th?i n?ng nghi?p nên ???c áp d?ng

       N??c th?i, bùn th?i ngành n?ng nghi?p bên c?nh các hóa ch?t ??c h?i thì c?ng có nhi?u ch?t h?u c? có nhi?u dinh d??ng. N?u bi?t cách tái s? d?ng ngu?n n??c th?i, bùn th?i này s? mang l?i nhi?u l?i ích. ‘

       Th?c t? hi?n nay, n??c th?i c?a ngành n?ng nghi?p th??ng v?n ch?a có h? th?ng thu gom mà ch? ???c t?p trung ? các kênh, r?nh, m??ng,…sau ?ó th?i ra m?i tr??ng t? nhiên.

       ?? x? ly tri?t ?? ngu?n n??c th?i c?a ngành n?ng nghi?p, các c? quan chính quy?n s? t?i c?n ??u t? xay d?ng h? th?ng x? ly n??c th?i áp d?ng các ph??ng pháp khác nhau ??ng th?i ?? lo?i b? các ch?t ? nhi?m có trong ngu?n n??c th?i bao g?m:

       Ph??ng pháp c? h?c

       Ph??ng pháp ly h?c

       Ph??ng pháp hóa h?c

       Ph??ng pháp sinh h?c

       L??ng bùn th?i còn l?i ???c lo?i ra t? n??c th?i n?ng nghi?p c?n ???c x? ly b?ng?máy ép bùn???? lo?i b? ph?n n??c còn l?i có trong bùn th?i, t?o ?? kh? cho bùn ?? bùn kh?ng còn mùi h?i c?ng nh? kh?ng còn ch?a ch?t gay ? nhi?m t?i m?i tr??ng, thu?n ti?n cho các c?ng ?o?n x? ly ti?p.

       Vì sao nên l?a ch?n máy ép bùn khung b?n trong x? ly n??c th?i n?ng nghi?p

       Trong s? các dòng máy ép bùn hi?n nay trên th? tr??ng, máy ép bùn khung b?n là l?a ch?n t?i ?u nh?t cho c?ng tác x? ly n??c th?i ngành n?ng nghi?p do nhi?u nguyên nhan khác nhau:

       Th? nh?t:?máy ép bùn khung b?n có m?c giá r?, phù h?p v?i ?i?u ki?n còn khó kh?n ? các vùng n?ng th?n khi ph?i b? ra chi phí ??u t? ban ??u l?n cho máy ép bùn

       Th? hai:?máy v?n hành t? ??ng hoàn toàn và theo chu k? t? 2 t?i 10 gi? nên kh?ng c?n nhi?u nhan c?ng v?n hàng máy, vì v?y ??n v? s? d?ng s? ti?t ki?m ???c chi phí thuê nhan c?ng

       Th? ba:?trong quá trình v?n hành, máy ép bùn khung b?n kh?ng tiêu t?n quá nhi?u ?i?n n?ng tiêu th? c?ng nh? nguyên li?u keo t? polymer ?? làm ??ng bùn th?i, vì v?y ??n v? s? d?ng s? ti?t ki?m ???c kho?n chi phí ph?c v? cho máy v?n hành

       Th? t?:?linh ki?n c?a máy ép bùn khung b?n s?n có trên th? tr??ng nên thu?n ti?n cho c?ng tác thay th?, s?a ch?a linh ki?n và giá thành thay th? c?ng r?.

       Tr? l?i

       Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

      2. <output id="6oad9"><ruby id="6oad9"></ruby></output>

      3. <code id="6oad9"><small id="6oad9"></small></code>
      4. <big id="6oad9"><em id="6oad9"></em></big>

        1. <strike id="6oad9"></strike>
           1. <big id="6oad9"><nobr id="6oad9"><track id="6oad9"></track></nobr></big>
            <tr id="6oad9"></tr>
            国产欧美高清一区二区三区__97夜夜澡人人爽人人喊_欧美_精品韩国三级在线观看视频_gogo西西大胆欧美人体