Liên h?

V?N PHòNG ??I DI?N YUZHOU DAZHANG FILTERING EQUIPMENT CO., LTD T?I THàNH PH? Hà N?I
??a ch?: Phòng 501 t?ng 5, s? nhà 146 ???ng Hoàng Qu?c Vi?t, Ph??ng Ngh?a Tan, Qu?n c?u gi?y Hà N?i
?i?n tho?i: 0965 219 066
Email: thanhhoang.dazhang@gmail.com
Website:?http://www.tanopapo.com/