Gi?i thi?u

C?ng ty Dazhang chúng t?i chuyên thi?t k?, s?n su?t và cung c?p các thi?t b? l?c c?ng nh? các d? án và các gi?i pháp l?c hi?u qu?. V?i di?n tích 250,000 m2, day chuy?n s?n xu?t tiên ti?n cùng các thi?t b? thí nghi?m chính xác và ??i ng? nhan l?c hàng ??u c?a trung tam…